Privacyverklaring

Hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens

Wij hechten veel belang aan uw privacy en daarom gaan we zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Hiervoor nemen we zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen. In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

Als u vragen heeft, of als u gebruik wilt maken van een van uw individuele rechten, kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming.


Gegevens functionaris gegevensbescherming

Naam: R. Kok
Postadres: Postbus 1178, 2280 CD  Rijswijk
E-mailadres: r.kok@jeugdformaat.nl
Telefoon: 070 3512751


2. Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Werkgever verzamelt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”). Werkgever gebruikt deze gegevens om uw sollicitatie te kunnen verwerken.

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan werkgever worden doorgegeven, worden door werkgever uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Werkgever verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. 

De wervingsdoeleinden van de werkgever zijn:

  • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures;
  • de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van de werkgever;
  • contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • Werkgever kan de gegevens van sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de sollicitanten over het wervings- en selectieproces.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.


3. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Werkgever verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel). Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, etc.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, etc.) arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.).

Werkgever verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie (bijzondere persoonsgegevens) over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant wordt verzameld, vraagt werkgever hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan de werkgever verstrekt, geeft de sollicitant toestemming aan werkgever om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door Werkgever worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt.


4. Van wie krijgen we uw persoonsgegevens?

De meeste persoonsgegevens krijgen we van uzelf. Werkgever verzamelt gegevens van sollicitanten rechtstreeks bij u of door middel van formulieren en /of aangehechte CV’s via Werkgever.nl (Werken bij werkgever).
We verwerken persoonsgegevens die we van derden ontvangen alleen als die door die partij verstrekt mogen worden en we gebruiken deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verkregen.


5. Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Werkgever zal u vooraf informeren over gevallen waarin u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door Werkgever verwerkt moeten worden op grond van: een wettelijke of contractuele verplichting en/of; omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een overeenkomst af te kunnen sluiten. In dat geval zal u tevens worden geïnformeerd over de gevolgen die verbonden zijn aan uw eventuele weigering om deze persoonsgegevens te verstrekken. In zijn algemeenheid geldt dat - indien u weigert bepaalde persoonsgegevens te verstrekken - werkgever hieraan de consequenties kan verbinden die zij geraden acht.


6. Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor het voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst. Het komt erop neer dat we u niet kunnen helpen als sollicitant, als we geen gegevens van u hebben of mogen bewaren. Daarnaast verwerken we uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


7. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?

De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van werkgever die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Werkgever. Werkgever personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van werkgever bezoeken en om de gegevens van sollicitanten vertrouwelijk te behandelen.

In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens door derde partijen die diensten aan werkgever leveren verwerkt. Werkgever waarborgt (contractueel) dat derde partijen die namens Werkgever gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.

Andere personen hebben alleen toegang als een wettelijk voorschrift  werkgever verplicht tot het verlenen van toegang.


8. Wanneer mogen we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken?

Werkgever kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan derde partijen die diensten aan Werkgever leveren. Bijvoorbeeld een assessment bureau, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de uitvoering van het werving- en selectieproces.

Werkgever verkoopt en verhandelt géén gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Werkgever kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld bevoegde autoriteiten.


9. Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens

Werkgever maakt gebruik van technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Werkgever heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Werkgever die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van werkgever. Werkgever personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van werkgever bezoeken en om de gegevens van sollicitanten vertrouwelijk te behandelen. Werkgever waarborgt (contractueel) dat derde partijen die namens Werkgever gegevens van sollicitanten verwerken, adequate maatregelen treffen conform de wettelijke eisen.


10. Wat zijn uw rechten?

U heeft Recht van inzage. Dit betekent dat u het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien of daarvan een kopie aan u te verstrekken.

U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Ook heeft u het recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden.  

U heeft het Recht om uw toestemming in te trekken. Als het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming, op enig moment, in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Werkgever; 

U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan uzelf en een andere instantie.

U heeft Recht van bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Wij toetsen uw bezwaar zorgvuldig en stoppen indien nodig met de verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft Recht op informatie. We informeren u vooraf over de doelen en de manieren waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, over de regels die daarvoor gelden en over de rechten die u daarbij heeft. U wordt ook geïnformeerd over de plaats waar documenten, waarin bedoelde regels zijn opgenomen, kunnen worden ingezien of opgevraagd.

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat Werkgever niet in alle gevallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitoefening van één van voornoemde rechten.


11. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Werkgever bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwijdert Werkgever de gegevens van sollicitanten en alle identificeerde kenmerken uit haar database, uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure. Werkgever informeert de sollicitanten hierover per mail indien van deze termijn wordt afgeweken, bijvoorbeeld indien de sollicitant een klacht heeft ingediend over de sollicitatieprocedure.


12. Waar verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Unie (EU).


13. Heeft u vragen?

Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens? Neemt u dan contact met onze Functionaris voor de gegevensbescherming via r.kok@jeugdformaat.nl.


14. Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de wijze waarop werkgever met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u een klacht bij Werkgever indienen. Als uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


15. Over dit privacy statement

Dit privacy statement kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van 18 december 2019. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.